OBCHODNÉ PODMIENKY

(Platnosť od 1. 1. 2017)

1. Úvodné ustanovenia
1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len obchodné podmienky) internetového obchodu
biofarmaturie.sk, prevádzkovateľ: Biofarma Turie a.s , so sídlom Pažite 56,010 09 Žilina, obchodná
prevádzka č.656, Turie 013 12, IČO: 36845264, DIČ: 2022488127 (ďalej len predávajúci) upravujú
vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti ,alebo na základe kúpnej zmluvy
uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou prostredníctvom
internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na
internetovej adrese: www.biofarmaturie.sk., a to prostredníctvom webového rozhrania.
1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej
stránky predávajúceho umiestnenej na adrese: www.biofarmaturie.sk a ďalšie súvisiace právne
vzťahy.

2. OBJEDNÁVANIE
2.1. Ponúkame možnosť nákupu 24 hodín denne priamo z domova, alebo jednoducho pomocou
webového rozhrania Vášho tabletu, alebo mobilného telefónu.
2.2. Objednávať možno jednoducho a pohodlne v sekcii INTERNETOVÝ OBCHOD. V rámci webového
objednávkového formulára je možné objednať tovar pre osobu/ obchodnú spoločnosť/ firmu na
rovnakej dodacej adrese.

2.3. Požadované množstvo jednotlivých produktov vypĺňa kupujúci  kilogramoch, resp. v 250gr. dieloch, ktoré sú prednastavené pri jednotlivých typoch tovaru, ktorý sa predáva na váhu, u ostatného tovaru podľa údajov uvedených pri produkte.

2.4. Pri nákupe tovaru na firmu je nutné uviesť názov tejto firmy. Ďalšie náležitosti (IČO, DIČ, atď.)
uvedie kupujúci pri prvom nákupe na www.biofarmaturie.sk do časti fakturačné údaje na konci
objednávkového formulára.
2.6. Minimálna výška objednávky na jedno odberné miesto (adresu) je 25€ vrátane 10% DPH.
2.7. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH platnej pre príslušnú tovarovú skupinu v danom období.
2.5. Kupujúci objednávkou vyslovuje svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu a je si vedomý toho, že jednotlivé produkty mu budú dodané v množstve podľa možností predávajúceho. Dodaný tovar bude samozrejme vyúčtovaný vždy presne podľa jeho skutočnej váhy.

3. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

3.1 Objednávka je prijatá bezprostredne po jej odoslaní. Potvrdenie o prijatí a rekapituláciu objednávky
dostane kupujúci obratom, najneskôr do 7 dní prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu

elektronickej pošty, ktorú uviedol v objednávkovom formulári. Deň pred samotným rozvozom je
kupujúcemu zaslaná rovnakým spôsobom rekapitulácia objednaného tovaru s výslednou cenou.
3.2 Doručením prijatia objednávky(akceptáciou) vzniká zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá je kupujúcemu zaslaná elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s
osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných
podmienok). 

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY / REKLAMÁCIA VADNÉHO TOVARU
4.1. Každú objednávku môže kupujúci zrušiť alebo upraviť najneskôr do 8:00 hodiny pracovného dňa
predchádzajúceho dňu dohodnutého dodaniu objednávky.
4.2. Zrušenie alebo úpravu objednávky je možné previesť zaslaním požiadavky na e-mail:
obchod @biofarmaturie.sk, alebo prostredníctvom sms na telefónne číslo: 0904 88 33 36
4.3. Predávajúci si vyhradzuje možnosť zrušiť objednávku na základe technického alebo
kvalitatívneho problému, ktorý sa pred dodaním na jeho strane vyskytol. Prípadný náhradný termín
dodania objednaného tovaru, popr. jeho náhrada za tovar iný, bude vždy individuálne dohovorená s
kupujúcim.
4.4. Chybný tovar je možné reklamovať. Dôvodom k reklamácii je nedodržanie uvádzanej kvality
výrobku, porušenia obalu počas prepravy a pod.. Reklamácia tovaru je vždy riešená individuálne.
Riešenia a postup vybavenia reklamácie vybavuje zodpovedná osoba predávajúceho - zástupca
predaja spoločnosti.
4.5. O každej reklamácii je vyhotovený záznam - reklamačný protokol. Kupujúci bude bezodkladne
oboznámený s výsledkom reklamácie.

5. ÚHRADA KÚPNEJ CENY

5.1. Tovar je hradený v hotovosti pri jeho prevzatí v priestoroch prevádzky alebo na dohodnutom odbernom mieste.V prípade, že je tovar objednávaný na firmu, možno ho po predchádzajúcej dohode s predávajúcim uhradiť prevodným príkazom na číslo účtu uvedené v objednávkovom formulári, resp. na internetovej stránke www.biofarmaturie.sk.
5.2. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

6. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

6.1. Práva a povinnosti Strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne
záväznými predpismi.
6.2. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musí Kupujúci uplatniť
najneskôr v deň doručenia Tovaru, inak práva zaniknú.
6.3. Na obale predaného tovaru je vyznačená doba minimálnej trvanlivosti. Záručná doba sa končí
uplynutím tejto lehoty.
6.4. Záruka je poskytovaná za splnenia skladovacích podmienok uvedených na obale a etikete. Po
rozbalení tovaru je nutné sa riadiť odporúčaním uvedeným na etikete dodávaného tovaru.
6.5. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté nevhodným zaobchádzaním a skladovaním. Mäso
je určené na okamžitú spotrebu po rozbalení balíčka a tým záruka končí.
6.6. U mliečnych výrobkov sa kupujúci riadi informáciami uvedenými na etikete.


6. BALNÉ A DOPRAVNÉ

6.1. Balné je v cene výrobku a dopravné je kalkulované individuálne podľa množstva, ceny
a vzdialenosti doručovaného tovaru. Kupujúci bude informovaný o doručení tovaru vodičom, obvykle
minimálne 2 hodiny vopred, najneskôr bezprostredne po jeho príchode na adresu, ktorú uviedol v
objednávkovom formulári.
6.2. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným
spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s
opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia a to podľa
nákladov spojených s opakovaným doručením.


7. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

7.1. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a

povinností kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení.
7.2. Ak kupujúci Nezvolí inú možnosť (tj. Uvedením nesúhlasu do poľa poznámka pri vytváraní
objednávky), súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania
informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.
7.3. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou,
ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.
7.4. Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Prevádzkovateľovi dobrovoľne a je si
vedomý, že jeho údaje môžu byť v databáze Prevádzkovateľa evidované najviac 2 roky po ukončení
všetkých vzťahov medzi Stranami. Kupujúci tiež potvrdzuje, že bol zo strany Prevádzkovateľa
informovaný o skutočnostiach uvedených v §10 zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov a bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z §20 zákona č. 428/2002
Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
7.5. Kupujúci súhlasí so zasielaním informačných emailov a textových správ
7.6. Kupujúci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou (email, sms)

8. Spoločné a záverečné ustanovenia

8.1. Všeobecné obchodné podmienky a Všeobecné podmienky prevádzkovateľa sú zverejnené na
Stránke www.biofarmaturie.sk a verejne prístupné.
8.2. Všeobecné podmienky prevádzkovateľa sú pre Strany záväzné a riadia sa nimi všetky právne
vzťahy medzi Stranami vznikajúce v súvislosti s kúpou a predajom Tovaru.
8.3. Okolnosti neupravené Všeobecnými podmienkami prevádzkovateľa sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
8.4. Kupujúci vykonaním objednávky vyjadruje svoj súhlas so Všeobecnými podmienkami
prevádzkovateľa a ich aplikáciou na všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Stranami.
8.5. Kupujúci registráciou na Stránke vyjadruje svoj súhlas so Všeobecnými podmienkami
prevádzkovateľa a ich aplikáciou na všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Stranami.
8.6. Všeobecné podmienky prevádzkovateľa sa obdobne použijú aj na vzťahy medzi Kupujúcim, či
osobou v obdobnom postavení, a osobami, ktorých produkty Prevádzkovateľ prostredníctvom
Stránky nepredáva (t.j. Prevádzkovateľ nevystupuje ako Predávajúci), ale ich predaj a kúpu
prostredníctvom Stránky sprostredkováva. Produkty predávané týmito osobami sú v ponuke
produktov uvedenej na Stránke špecificky označené. Vzťahy medzi Prevádzkovateľom a týmito
osobami sa riadia zvláštnymi zmluvami.
8.7. Znenie Všeobecných podmienok prevádzkovateľa môže Predávajúci kedykoľvek meniť a dopĺňať.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli v dobe účinnosti
predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Akékoľvek zmeny alebo dodatky VPP nadobudnú
účinnosť okamžite po ich zverejnení na Stránke.
8.8. Ak vzťah súvisiaci s použitím Stránky alebo právny vzťah založený Zmluvou obsahuje
medzinárodný prvok, potom sa Strany dohodli, že vzťah sa bude riadiť slovenským právom a pre
prípadné spory medzi Stranami budú príslušné súdy Slovenskej republiky.
8.9. Ak je niektoré ustanovenie Všeobecných podmienok prevádzkovateľa neplatné alebo neúčinné,
prípadne sa takým stane, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VPP.

Všeobecné podmienky prevádzkovateľa nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 1.1.2017 a sú pre
Strany záväzné vždy v znení aktuálnom v dobe vykonaním objednávky Kupujúcim. 


 V Žiline dňa 29.12.2017