OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na ochranu osobných údajov kladieme najväčší dôraz!

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a neposkytujeme ich tretím
stranám či iným osobám.
Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú sa komerčne využívať.
Kupujúci nie je povinný zadať svoje osobné údaje nakoľko pre správne plnenie sa vyžaduje uviesť len aktuálne presnú adresu a údaje s tým spojené, aby bolo kupujúcemu možno doručiť a odovzdať objednaný tovar.
Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou oznámi predávajúcemu meno a priezvisko, adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu
svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu
Kupujúci má neustále právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu,
kontrolu, zmenu a to vrátane ich vymazania po prihlásení sa na stránke v sekcii môj profil
Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho doručenej predávajúcemu odstrániť aj z databázy.
Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.biofarmaturie.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane!

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základne ustanovenie

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") je Biofarma Turie a.s.
Pažitie 56, 01009 Žilina, IČO: 36845264 , DIČ: 2022488127
Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Žilina, Oddiel:As, vložka číslo: 10609/
prevádzkovateľ e-shopu www.biofarmaturie.sk: Ing. Róbert Magát
1. (ďalej len: "prevádzkovateľ").
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

Meno: Biofarma Turie a.s.,
Adresa: Pažitie 56, 01009 Žilina
e-mail: obchod@biofarmaturie.sk
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo
identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba,
ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor,
napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo
odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej,
psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné
údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre
plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b)
Zákona
 oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu
(najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1
písm. f) Zákona,
 Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu
(najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1
písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je
 vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo
zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú
vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky
(meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou
požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov
nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu
rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj
výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto
zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje
vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby Administratívna pracovníčka na evidenciu
a administráciu Zmluvných vzťahov, vedúci predaja kontaktujúci zákazníkova
spracúvajúci ich objednávky.
 zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu IT2core, s.r.o., NAIS, s.r.o. a
ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do
krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie
spracovania podľa § 24 Zákona,
 právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu
alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že
sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné
opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk
osobných údajov v listinnej podobe
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom ma prístup len on ale vyššie
uvedené poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že
ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom
rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom
internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste
oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v
celom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok
ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.