UBYTOVACÍ PORIADOK

BIOFARMA TURIE,a.s., Turie č.656, 01213


1. V izbách môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie prihlásený. Pod prihlásením na ubytovanie sa rozumie, že hosť pri príchode na Biofarmu predloží pracovníkovi recepcie občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad o totožnosti.

2. Na základe objednaného a garantovaného ubytovania, ak nie je dohodnuté inak, je Biofarma povinná ubytovať hosťa v čase od 14:00 hod.

3. Recepcia pracuje od 9.00 hod. - 15,00 hod. a od 17,00 hod. - 6,00 hod.

4. Hosť sa odhlási z pobytu najneskôr do 11.00 hod v deň odchodu, v tej istej dobe uvoľní izbu. Ak hosť tak neurobí v určenej dobe, môže mu hotel účtovať pobyt aj nasledujúci deň.

5. Hosť vyúčtuje svoj pobyt pri príchode, alebo pri odchode na recepcii. Platba za ubytovanie je možná len v hotovosti, prípadne po vzájomnej dohode na účet vopred na základe vystavenej faktúry.

6. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých na izbe. Vzhľadom na charakter ubytovacieho areálu je rodič plne zodpovedný za bezpečnosť svojich deti v celom areáli. Biofarma Turie nezodpovedá za bezpečnosť detí ani dospelých. Do maštale, do priľahlých budov, k strojom k elektrickým oplotkom so zvieratami, môžu hostia ísť po dohode s príslušným pracovníkom farmy alebo s jeho doprovodom.

7. Fajčenie v celom areáli je povolené len na dvoch vyhradených miestách a to pred hlavným vchodom a vstupom do budovy a na exter. terase na mieste určenom. V izbách a ostatných priestoroch celej Biofarmy Turie platí prísny zákaz fajčenia. Sme oprávnený účtovať sumu 35,- EUR za porušenie tohto zákazu.

8. Biofarma poskytuje klientovi služby v rozsahu a kvalite určenej príslušnou Vyhláškou o kategorizácii a zatriedení ubytovacích a stravovacích zariadení, podľa ktorej je ubytovanie na farme zatriedené do kategórie "ubytovanie na súkromí /Biofarme".9. Pracovník recepcie počas prihlasovania na ubytovanie vysvetlí hosťovi podmienky ubytovania a poskytovania služieb, vybavenie izby, základné orientačné a bezpečnostné informácie o ubytovaní na farme. Hosť si prečíta ubytovací poriadok a podpíše, že s ním súhlasí.

10. V objekte, osobitne v izbách nie je hosťom povolené používať vlastné elektrické spotrebiče, s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiace, príp. masážne strojčeky, elektrické zub.kefky a pod.). V izbách a v spoločných priestoroch nie je dovolené bez súhlasu robiť zmeny na zariadení, zásahy do elektrickej a inej inštalácie.11. Nočný kľud na izbách je od 22:00 hod. do 06:00 hod. Správanie hosťa na izbe počas nočného kľudu nesmie rušiť ostatných ubytovaných hostí. Nie je vhodná silná hlasitosť televízie, hlučné rozprávanie, spev, hlasité rozhovory na vonkajšej pavlači a terase a podobne. Spoločenské akcie môžu byť v areáli po 22:00 hod. len so súhlasom vedenia hotela.

12. Hosť je povinný pri odchode z izby uzatvoriť vodovodné uzávery, vypnúť v izbe a priľahlých priestoroch elektrické osvetlenie a ďalšie spotrebiče ( televízor, kanvicu na vodu, el.varnú zónu ...) a uzatvoriť dvere.

Po ukončení pobytu, v deň odchodu pri odhlásení sa z ubytovania, odovzdá hosť kľúče na recepcii.

13. V areáli a objekte farmy je na viditeľnom mieste vyvesený požiarny poriadok - hostia sú povinní riadiť sa ním počas pobytu.

14. Za škody spôsobené na majetku farmy zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov.

15. Do priestorov areálu je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s vozidlami parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie ubytovaných hostí.

15. Sťažnosti hosťa a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma recepcia alebo majiteľ.

16. Psy ( malé plemená ) a iné zvieratá môžu byť ubytované podľa osobitných predpisov. Cena za umiestnenie zvierat sa účtuje na základe dohodnutej ceny. Na ubytovanie zvierat sa vzťahujú nasledovné opatrenia:

- nie je dovolené, aby zvieratá boli v celom priestore farmy, vrátane izby ponechané bez dozoru ubytovaného hosťa (majiteľa alebo doprevádzajúcej osoby)
- zvieratá sa nesmú nechať odpočívať - ležať na lôžku alebo ostatnom zariadení, ktoré slúži na odpočinok hosťa. Nie je dovolené používať sprchy, alebo umývadlá na kúpanie a umývanie zvierat
- na kŕmenie psov a iných zvierat nesmie byť použitý inventár, ktorý slúži na prípravu a podávanie pokrmu hosťom
- zodpovednosť za škody spôsobené zvieraťom na majetku farmy nesie hosť alebo majiteľ zvieraťa

- zviera nesmie rušiť ďalších hostí štekotom, alebo iným hlukom a nesmie byť voči nim agresívne

17. Akékoľvek poruchy na zariadení alebo jeho časti je hosť povinný ohlásiť správcovi zariadenia
na tel. č. +421 905253669, 905467327; v prípade udalostí ohrozujúcich zdravie, život alebo majetok volať tel. čísla 112, 158;

19. Hosť platí účet za ubytovanie a služby podľa potvrdenej objednávky. Ak nie je potvrdená objednávka, hotel účtuje ceny podľa platného cenníka, ktorý je vyvesený na recepcii.
Ceny môže hotel zmeniť v prípade, ak hosť požaduje inú kategóriu izby a iné služby ako je potvrdené v objednávke. V takomto prípade platia ceny v zmysle platného cenníka.
Splatnosť ceny za ubytovanie a za služby poskytnuté hotelom je najneskôr v deň dohodnutého posledného dňa poskytovania služieb.19. Zabudnuté veci hostí sú evidované a uskladňované po dobu 3 mesiacov. Po skončení tejto doby sa veci vyhodia. Zabudnuté veci pošleme hosťovi v prípade požiadania.20. Zamestnanci môžu vstupovať do izby hosťa v prípade, ak je nevyhnutné odstrániť poruchu, zabezpečiť upratovanie a doplnenie izbových doplnkov, prípadne poskytnúť nevyhnutnú zdravotnú pomoc.21. Tento Ubytovací poriadok a právne vzťahy vzniknuté na jeho základe sa riadia slovenským právnym poriadkom. Ostatné práva a povinnosti ubytovania a nášho hosťa, ktoré nie sú obsiahnuté ani v Ubytovacom hotelovom poriadku ani vo Všeobecných obchodných podmienkach pre poskytovanie ubytovacích služieb na Biofarme Turie a.s. sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Ing. Róbert Magát

V Žiline, 1.8.2020


PRAJEME VÁM PRÍJEMNÝ POBYT NA BIOFARME TURIE!